Regulamin

Regulamin www.odzyskajzdrowewlosy.pl

 

  1. [Postanowienia wstępne]

1.1. Sklep Internetowy zwany dalej Sklepem prowadzi Anna Matejunas o numerze NIP: 7822280360 działalność zarejestrowana na ulicy Dzikiej Róży 45, 62-023 Kamionki

1.2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną – tj. systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub świadczenia usług – umożliwiającą konsumentom (zwanym dalej użytkownikami) zapoznanie się z ofertą produktów i usług, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Wśród towarów i usług występują: kursy online, szkolenia, książki elektroniczne, warsztaty, konsultacje szkoleniowe i inne produkty w sklepie.

1.3. Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

  1. [Warunki sprzedaży]

2.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Prowadzi sprzedaż książek elektronicznych, kursów online, szkoleń, warsztatów, konsultacji szkoleniowych.

2.3. Zdjęcia i opisy towarów i usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru lub usługi. Wygląd towaru na zdjęciach może różnić się nieznacznie od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego.

2.4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia ze strony Sklepu.

2.5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

  1. [Zawarcie i warunki umowy]

3.1. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem strony internetowej formularz, użytkownik akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie jako warunki umowy wiążącej użytkownika i Sklep.

3.2. Przed zawarciem umowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i formularza internetowego i akceptuje Politykę prywatności Sklepu oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

3.3. Użytkownicy korzystający z produktów i usługi zakupionych w Sklepie oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

3.4. Użytkownicy oświadczają, iż rozumieją, że wszelkie porady zawarte w książkach, konsultacjach i planie kuracji w razie wątpliwości należy skonsultować z lekarzem lub terapeutą. Przedstawione informacje w zakupionych materiałach elektronicznych nie mają na celu zastępować porady, czy pomocy lekarskiej w przypadku chorób. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zaistniałe szkody, jak również z tytułu późniejszych roszczeń medycznych jak i cywilnych.

3.5. Użytkownicy oświadczają, iż rozumieją zasady darmowych konsultacji w przypadku takiej promocji.

3.5.1. Konsultacje realizowane będą tylko po przeczytaniu e-booka oraz w terminach dogodnych dla autora.

3.5.2. Konsultacje będą realizowane tylko na platformie Facebook Messenger. Wiadomości użytkownika mogą być kierowane tylko na profil fanpage „Odzyskaj zdrowe włosy”.

3.5.3. Konsultacje do e-booka nie mają jednorazowo ograniczonego czasu trwania oraz ustalonego czasu na odpowiedź.

3.5.5. Nieograniczone konsultacje darmowe trwają do 30 dni od momentu zakupu e-booka. Konsultacje po tym czasie są wyłącznie dobrą wolą autorki.

3.5.6. Ułożenie indywidualnego planu kuracji może potrwać maksymalnie do 14 dni od uzyskania odpowiedzi na pytania w ankiecie od użytkownika.

3.5.7. Plan kuracji jest jednorazowy i nie podlega wymianie.

3.6. W przypadku zakupu E-booka, użytkownicy oświadczają, iż rozumieją, że przekazanie go następuje poprzez wiadomość e-mail w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf po zaksięgowaniu wpłaty.

3.7. W przypadku promocji na dostęp do grupy wsparcia, użytkownicy oświadczają, iż rozumieją, że szczegóły dostępu do grupy, będą przekazane w osobnym e-mailu po zaksięgowaniu wpłaty.

3.8. Użytkownik rozumiany również jako członek grupy wsparcia na Facebook oraz jako osoba prywatna (profil na Facebook, e-mail) ma obowiązek do zachowania kultury i z odnoszenia się z pełnym szacunkiem podczas konsultacji z autorką i komentarzy w grupie wsparcia. W przypadku oznak braku szacunku, obrazy, braku kultury lub/i zastraszania/grożenia użytkownik zostanie zablokowany i przestaje mieć prawa do zwrotu kosztów, do kontynuowania kuracji i dalszych konsultacji z autorką.

 

  1. [Reklamacje]

4.1. Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika w zakresie nieprawidłowości tylko i wyłącznie do 2 dni od zakupu. Reklamacje powinny być kierowane przez użytkownika na adres kontakt@odzyskajzdrowewlosy.pl. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana e-mailem. 

4.2. Zgodnie z obowiązującym prawem, odstąpienie od umowy (w tym zwrot kosztów) nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (ebooki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, czyli zatwierdzeniu niniejszego regulaminu. 

4.2.1. Zwrot kosztów związany z gwarancją satysfakcji jest wyłącznie dobrą wolą sprzedawcy. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest złożenie  jej do 2 dni od zakupu i uargumentowany brak zadowolenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot kosztów zostanie zrealizowany na nr konta, z którego dokonano zakupu.

 

  1. [Prawa i obowiązki użytkownika]

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

5.1.1. korzystania z produktów i usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,

5.2.1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których użytkownik nie był adresatem,

5.3.1. korzystania z usług i produktów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

5.4.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

5.2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

5.3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.

5.4. Użytkownik rozumiany również jako członek grupy wsparcia na Facebook oraz jako osoba prywatna (profil Na Facebook) ma obowiązek do zachowania kultury i z odnoszenia się z pełnym szacunkiem podczas konsultacji z autorką i komentarzy w grupie wsparcia. W przypadku oznak braku szacunku, kultury lub/i zastraszania/grożenia użytkownik zostanie zablokowany na portalu Facebook i przestaje mieć prawa do zwrotu kosztów, do kontynuowania kuracji i dalszych konsultacji z autorką. 

 

  1. [Prawa autorskie]

6.1. Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

6.2. Sklep na podstawie umowy dotyczącej sprzedaży produktów i świadczenia usług udziela użytkownikowi (nabywcy usługi) niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu, a także materiałów szkoleniowych, w celu skorzystania z usług, zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług.

6.3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie usług.

 

  1. [Rozwiązywanie sporów]

7.1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod dresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

7.2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

  1. [Postanowienia końcowe]

8.1. W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sklep dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

8.2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1030 ze zmianami), Sklep informuje użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej dostawy lub świadczenia usług, umów jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny w Polsce.

8.4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

8.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 Września 2020 roku.